Съобщение до Десислава Красимирова Христова

четвъртък, 04 юни 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

 

Съобщение до Десислава Красимирова Христова, с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 24, ет. 16, ап. 1

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ

 

 

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА

К-С "ЗОРНИЦА" БЛ. 24, ЕТ. 16

ГР. БУРГАС

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Десислава Красимирова Христова, с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 24, ет. 16, ап. 1, за съставен Констативен акт №И-1/20.01.2020 г.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: "Преустройство и приобщаване на част от коридор (обща част) с площ от 12,00 кв. м, към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.601.24.1.75 по КК на гр. Бургас", находящ се на ет.16, бл.24, ж.к. "Зорница", гр. Бургас, на основание чл. 225а, ал. 2, във връзка чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен Констативен акт №И-1/20.01.2020 г.

            С цитираният Констативен акт №И-1/20.01.2020 г., може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Изгрев" при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая №4.

Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас - Дирекция "ЦАУ Изгрев" (к-с "Зорница", бл.47, гр. Бургас) в седемдневен срок считан от датата на съобщаването му.

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакт:

Недялка Йорданова - главен специалист КС, тел. 056/86 32 35.

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 650 последна промяна: 10:07:28, 04 юни 2020