Съобщение за издадена Заповед №909/15.04.2020г.

четвъртък, 04 юни 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

Община Бургас съобщава  Заповед №909/15.04.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията  

 

 

       Община Бургас, съобщава на наследници на Тодор Георгиев Велков -   Диана Атанасова Велкова, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8, ет.7, ап.7; Стела Тодорова Георгиева, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8, ет.7, ап.7 и Венелина Тодорова Георгиева, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8, ет.7, ап.7, че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед №909/15.04.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на строеж: "Бистро на две нива "Феникс" с прилежащи към него тоалетна и склад" , находящ се в землището на кв. Крайморие,  гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор 07079.10.378 по КККР на гр. Бургас.

        Със съдържанието на заповед №909/15.04.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас може да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

       Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок считано от датата на съобщаването й.

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Отдел "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас

Главен специалист М. Димитрова

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 232 последна промяна: 10:09:21, 04 юни 2020