Съобщение до СТОЙКО МАНОЛОВ МАНОЛОВ за издадено уведомление по чл.26 от АПК с покана за съставяне на констативен акт по ЗУТ

четвъртък, 04 юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Стойко Манолов Манолов, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к."Славейков", бл.160, вх.1, ет.6, ап.27, че за строеж: "Преустройство на паркомясто №11 с идентификатор 07079.602.406.1.60 по КК на гр.Бургас в самостоятелно помещение - гараж",  находящ се в сутеренен етаж - подземен паркинг от жилищната сграда с идентификатор 07079.602.406.1 по КК на гр.Бургас, на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е издадено уведомление изх.№94-01-3189(3)/10.04.2020г. за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ и дадена възможност за представяне на становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство с покана за съставяне и връчване на констативен акт по реда на чл.225а, ал.2 от ЗУТ.

За запознаване със съдържанието на уведомлението, както и за съставяне и връчване на констативния акт, заповядайте в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" (ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27 - гл.експерт КС, в 7(седем) - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението, като при неявяване акта ще бъде съставен във Ваше отсъствие. 

 

Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КС, отдел УПА - инж.Катя Николова

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 223 последна промяна: 16:53:16, 04 юни 2020