Съобщение за издадена Заповед №1288/03.06.2020г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“

петък, 05 юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До ЕКОТЕРМИКА ЕАД

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.663.63 и сгради с идентификатори 07079.663.63.1, 07079.663.63.2, 07079.663.63.3, 07079.663.63.4 и 07079.663.63.5 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е Заповед №1288/03.06.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.663.716 и 07079.663.62 по КК на гр.Бургас в границите на кв.5 по плана ва ПЗ "Юг", гр.Бургас.

Заповедта е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 17,15ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Тел. за справка:056/907299.

Гл.специалист: Ст.Колева

Последни новини

Съобщение до Женя Цонкова

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 270 последна промяна: 09:54:23, 05 юни 2020