ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЦЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ИМОТ НА УЛ. ТРАЙКО КИТАНЧЕВ“ №27

понеделник, 08 юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Уведомяваме Ви, че е издадено Решение № 982/27.04.2020 г. от  Главен експерт "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас за ОТКАЗ одобряване на технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: "Жилищна града в ПИ с идентификатор 07079.611.80 по КК на гр. Бургас, част от УПИ XIV - 1202, 1203, кв.103, по плана на ЦГЧ,  гр. Бургас.

На основание чл. 146 и чл. 149, ал. 1, във връзка чл. 215 от Закона за устройство на територията Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд - Бургас по реда на АПК.

Същата е изложена в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч. 

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Началник отдел "Устройствено планиране"

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 956 последна промяна: 10:20:19, 08 юни 2020