ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.30.273 ПО КК НА ГР.БУРГАС

вторник, 30 юни 2020
Публикувано от: Атанас Сиреков

Изх.№ 70-00-9765/7/30.06.2020г.  

 

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА  ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.30.273 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е  изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІІ- 272  в кв.45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.30.272 по КК на гр. Бургас

Същият е изложен в стая №5 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение. 

 Тел. за справка:84 35 12.

 

 

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                                           Изготвил :

Главен експерт "Устройствено                                                    Сл.Костадинова                                             

планиране и архитектура‘                                                           Гл. специалист 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 239 последна промяна: 12:01:19, 30 юни 2020