СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ В КВ.САРАФОВО

сряда, 01 юли 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА  ЗАПОВЕД № 1202 ОТ 22.05.2020ГОД. НА   ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"  НА  ОБЩИНА БУРГАС, С КОЯТО  Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ VIII-191 В КВ.13 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.475 ПО КК НА ГР. БУРГАС

                  

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

ВАЛЕНТИН РАШКОВ КОЕВ

УЛ." ДИМИТЪР Л. ГИЧЕВ" №43 А, ЕТ.7, ВХ.5, АП.2

ГР. СОФИЯ

 

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА БУВЕ

КВ."САРАФОВО", УЛ."ОКТОМВРИ" № 62

ГР.БУРГАС

 

ТАНЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."РОДОПИ" №4

ГР. БУРГАС

 

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."ТВЪРДИЦА" № 18

ГР. БУРГАС

 

РУМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.35, ВХ.3, ЕТ.7, АП.24

ГР.БУРГАС

 

ДИМЧО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

КВ."САРАФОВО", УЛ."ОКТОМВРИ" № 62

ГР.БУРГАС

 

ИВАНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

УЛ."СТАНЦИОННА" №12, ВХ.1, ЕТ.4, АП.11

ГР.АЙТОС

 

МАРИЯ СТОЯНОВА ЩЕРЕВА

К-С"ЛАЗУР" БЛ.17, ВХ.3, ЕТ.1, АП.1

ГР.БУРГАС

Уведомяваме  Ви, че със Заповед № 1202 от 22.05.2020год. на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-191 в кв.13 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.475 по КК на гр. Бургас, с който се променя устройствената зона от Жм в 2/Жс, УПИ VIII се отрежда за ПИ с идентификатор 07079.820.475 по КК, с функционално отреждане "за жилищно застрояване", с предвиждане в него на ново жилищно застрояване със средна височина, частично на 9.00м и 12м, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници и сгради в съседни УПИ, включително и през улица, при спазване изискванията на чл. 31, ал. 2 и ал. 5, чл. 32, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, с установяване на показатели за застрояване за устройсвена зона Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас,

Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедите  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас. 

         Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"

Главен експерт:  ...................................

                               /арх. Ивелина Дафова/

 

 

 

Последни новини

Съобщение на община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 267 последна промяна: 17:04:21, 01 юли 2020