Съобщение от Община Бургас

четвъртък, 02 юли 2020
Публикувано от: Ангел Божинов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т
О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

В Държавен вестник бр.58 от 30.06.2020г. е обнародвано:

-Съобщение за изработен Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП - ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет - гр. Бургас.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник".

 

Последни новини

Съобщение на община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 250 последна промяна: 10:38:02, 02 юли 2020