Съобщение на Община Бургас за разрешаване на изменения на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Банево, ж.к."Изгрев" и ЦГЧ

четвъртък, 09 юли 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №1638/06.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-517 в кв.39 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.517 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №1639/06.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.56, ал.1 от АПК заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас прекратява процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-372 и IV-372 в кв.22а по пална на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.438 и 07079.501.439 по КК на гр.Бургас за преконфигуриране на УПИ и на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ЗУТ разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ II-372 и IV-372 в кв.22а по пална на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.438 и 07079.501.439 по КК на гр.Бургас за промяна на отреждането им.

 

- Със Заповед №1641/06.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-718 в кв.31 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.199 по КК на гр.Бургас.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 680 последна промяна: 13:56:29, 09 юли 2020