Съобщение на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово, кв.Банево, кв.Крайморие, устройствена зона 13/Смф и кв.Ветрен

четвъртък, 09 юли 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

 

- Със Заповед №1653/08.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.662 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №1654/08.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-836 в кв.57 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.836 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №1656/08.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ II-166 в кв.56 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.569 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №1657/08.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-2759  в кв.29 в предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2759 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №1658/08.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.56, ал.1 от АПК заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас отменя своя Заповед №2870/27.09.2019г., с която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-593, IX-593, XI-593, XX-581 и XXVI-581  в кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.680, 07079.702.683, 07079.702.684, 07079.702.681 и 07079.702.682 по КК на гр.Бургас и на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разреша ва да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ  ІX-593 и ХІ-593 в кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.683 и 07079.702.684 по КК на гр.Бургас

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 708 последна промяна: 13:52:30, 09 юли 2020