Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Сарафово, кв.Банево, кв.Крайморие, устройствена зона 13/Смф и кв.Ветрен

четвъртък, 09 юли 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХII-462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.662 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1653/08.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени УПИ ХII-462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.662 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ IХ-836 в кв.57 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.836 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1654/08.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-836 в кв.57 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.836 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ II-166 в кв.56 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.569 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1656/08.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ II-166 в кв.56 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.569 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ IХ-2759  в кв.29, ПИ с идентификатор 07079.2.2759 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1657/08.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-2759  в кв.29 в предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2759 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VIII-593, IX-593, XI-593, XX-581 и XXVI-581  в кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.680, 07079.702.683, 07079.702.684, 07079.702.681 и 07079.702.682 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1658/08.07.2020г.  заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.56, ал.1 от АПК отменя своя Заповед №2870/27.09.2019г., с която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-593, IX-593, XI-593, XX-581 и XXVI-581  в кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.680, 07079.702.683, 07079.702.684, 07079.702.681 и 07079.702.682 по КК на гр.Бургас и на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разреша ва да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ  ІX-593 и ХІ-593 в кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.683 и 07079.702.684 по КК на гр.Бургас

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 759 последна промяна: 13:54:02, 09 юли 2020