Съобщение до "Шампион 1" ЕООД, представлявано от Стоян Кабов за издадена Заповед №3904/17.12.19г.

четвъртък, 09 юли 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "Шампион 1" ЕООД, представлявано от Стоян Иванов Кабов със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.56, вх.6, ет.6, ап.15; ЕИК 102926421 за издадена Заповед №3904/17.12.2019г.
Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена Заповед №3904/17.12.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Автосервиз", находящ се върху терен частна държавна собственост в ПИ с идентификатор 07079.618.148 по КК на гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ПЗ "Север", бул."Мария Луиза", в района на ж.п.гара "Вл.Павлов".


Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас.

Със съдържанието на Заповедта, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист "Контрол на строителството" - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 21

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 760 последна промяна: 09:21:26, 20 юли 2020