Съобщение за издадена Заповед №928/16.04.2020 г.

вторник, 14 юли 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

Съобщение за издадена Заповед №928/16.04.2020г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община гр.Бургас за разрешаване изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ Ш-9,3871 в кв.31а по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас.

до

Петър Горанов Нинов, Ирина Николова Димитрова, Анастасия Михова Далакманова, Динко Милков Иванов собственици в ПИ с идентификатор 07079.621.75 по КК на гр. Бургас, бул. "Сан Стефано", №10

Изх. №70-00-327( 11 )/14.07.2020г.

Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме , че е издадена Заповед №928/16.04.2020г. на Зам. кмет СИРР при Община Бургас за разрешаване изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ Ш-9,3871 в кв.31а по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас и е изготвен проект за изменение на ПУП- ПРЗ.

Същият е изложен в стая № 203 на ЦАУ ''ЗОРА", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ЦАУ ''ЗОРА" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Text Box: Справка на тел. 056/83-76-19Миланка Терзиева

Главен специалист

 

Последни новини

Съобщение на община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 205 последна промяна: 11:18:04, 14 юли 2020