Съобщение до Михаил Стаматов за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа", землище с. Изворище

вторник, 14 юли 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
МИХАИЛ НИКОЛОВ СТАМАТОВ
КВ. БАНЕВО, УЛ. ШИПКА №5
ГР. БУРГАС

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх.№ 94-01-4138/04.02.2020г., от Стоян Георгиев Кондаков за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот №167.1082.

Постъпилото искане, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 05.06.2019., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/05.06.2020г., т.2 от дневния ред.

Към настоящия момент НПИ №167.1082 с площ 501 кв.м. в регистъра към плана е записан на н-ци на Михо Колев Михов /Стаматов/.

Заявителя се легитимира като собственик на НПИ №167.1082 с документ за собственост - нотариален акт №37, т.3, дело 479, вх.рег. №947 от 31.01.2020г. на СВ- гр. Бургас.

Комисията е взела решение за 500/501 кв.м. от  НПИ №167.1082 да се отпишат н-ци на Михо Колев Михов /Стаматов/ и да се впишат Петър Георгиев Кондаков и Стоян Георгиев Кондаков, съгласно нотариален акт №37, т.3, дело 479, вх.рег. №947 от 31.01.2020г. на СВ- гр. Бургас, а останалия 1/501 кв.м. се записва на наследници на Михо Колев Михов /Стаматов/.

С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :
Теодора Тамахкярова - мл. експерт в отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"         
тел: 056/907 289

Последни новини

Съобщение на община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 214 последна промяна: 11:44:55, 14 юли 2020