Съобщение до Тома Градев Стоянов за издадена Заповед на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

вторник, 14 юли 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
Г-Н ТОМА ГРАДЕВ СТОЯНОВ
УЛ. "ВЪСТАНИЧЕСКА" №39
Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК"
ГР. БУРГАС

 

Относно: Издадена Заповед №1300/04.06.2020 г. на Община Бургас

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЯНОВ,

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1300/04.06.2020 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, съставена на основание чл. 225а, ал. 1 и ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, за премахване на незаконен строеж: "Насип от земни маси, с приблизителни размери: дължина-170,00 м., ширина-63,00 м. и средна височина-над 1,00 метра", с приблизително насипана площ от 21 400 куб. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.9.338 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ XIII-3, масив 25, местност "Сулу дере", землище "Меден Рудник", гр. Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Бургас, пред Административен съд-гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Г. Христова - гл. специалист КС, отдел УПА, Община Бургас

Последни новини

Съобщение на община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 210 последна промяна: 14:46:08, 14 юли 2020