СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№2,5,6,7, УЛ.РИЛСКА №4, УЛ.СЛАВЯНСКА №67

понеделник, 03 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

№94-01-39668/03.08.2020г.        

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№2
УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№6
УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№5
УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№7
УЛ. "РИЛСКА"№4
УЛ. "СЛАВЯНСКА"№67

Уведомяваме Ви, че са издадени Заповед №1434/19.06.2020г. и Заповед №1435/19.06.2020г. на Зам.Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1415, кв. 90 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.108  по КК на гр. Бургас,

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й

Жалбата следва да бъде в два екземпляра.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 056/843512

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                              ИЗГОТВИЛ: К.КРЪСТЕВА - СТОЯНОВА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "УПА"                                                   ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Последни новини

До „ССУ-БЪЛГАРИЯ" ООД

До „УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 348 последна промяна: 09:29:34, 03 август 2020