Съобщение до Николина Ангелова, Христо Банчев, Банчо Банчев, Спаска Христова, Цвета Христова и Елена Стамова за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ по плана местност "До село", землище кв.Банево

понеделник, 03 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО: НИКОЛИНА ФОТЕВА АНГЕЛОВА
Ж.К. "ИЗГРЕВ"
БЛ.33, ВХ.2, ЕТ.4, АП.11   
ГРАД БУРГАС                     

ДО: ХРИСТО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВ
УЛИЦА "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №65
ГРАД КАМЕНО      

ДО: БАНЧО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВ
Ж.К. "МЛАДОСТ  1"
БЛ.31, ВХ.1, ЕТ.2, АП.4     
ГРАД  СОФИЯ                   

ДО: СПАСКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
УЛИЦА "СВОБОДА" №65
КВАРТАЛ БАНЕВО           
ГРАД БУРГАС                     

ДО: ЦВЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
УЛИЦА "СВОБОДА" №65
КВАРТАЛ БАНЕВО           
ГРАД БУРГАС                     

ДО: ЕЛЕНА ХРИСТОВА СТАМОВА
Ж.К. "ИЗГРЕВ"
БЛ.6, ВХ.3, ЕТ.2, АП.3       
ГРАД БУРГАС                     

Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №1833/22.07.2020г. на Заместник Кмет " Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.415 по КК на гр.Бургас, по плана местност "До село", землище на кв.Банево, гр.Бургас.

Заповедта  е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Д.Ахмакова
Главен специалист АС
Тел.за връзка: 056/860 919

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 359 последна промяна: 12:07:20, 03 август 2020