Съобщение за разрешаване на ПУП-ПП

сряда, 05 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

-  С Решение 10-13/27.05.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр.Бургас - землище кв.Крайморие до УПИ III "за озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35, ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр.Бургас, кв.Крайморие, гр.Бургас.

 

-  С Решение 10-16/30.06.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за трасе на два броя кабели 20kV през следните поземлени имоти - неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр.Бургас.

 

-  С Решение 10-17/30.06.2020г. Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.134, ал.1, т.2 и т.3 и чл.16, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №1941/03.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр.Бургас

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 286 последна промяна: 14:24:54, 05 август 2020