Община Бургас съобщава Констативен протокол №П-4/17.01.2020г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.4 от Закона за устройство на територията .

вторник, 11 август 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

 

Община Бургас съобщава  Констативен протокол №П-4/17.01.2020г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.4 от Закона за устройство на територията .  

 

 Община Бургас съобщава на Живка Стоянова Спасова, с адрес: гр. Бургас, ул. "Патриарх Евтимий" №22; Елеонора Чавдарова Бояджиева, с адрес: гр. София, ж.к. "Овча купел" №605, вх. Г, ет.4, ап.50 и на Румяна Георгиева Чуклева, с адрес: гр. Пловдив, ж.к. "Средец" №32, ет.4, ап.7, че е съставен констативен протокол № П-4/17.01.2020г., с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за строеж: "Сграда с идентификатор 07079.613.205.1 по КК на гр. Бургас", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.613.205 по КК на гр. Бургас, УПИ V, кв. 176 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Патриарх Евтимий" №22

      Със съдържанието на Констативния протокол можете да се запознаете в стая №5, находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

      Възражения по констативния протокол могат да бъдат подавани до Община Бургас в 3-дневен срок, считан от датата на съобщаване.

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

Отдел "Устройствено планиране и архитектура",

Община Бургас

Главен специалист "КС" - М. Димитрова

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 251 последна промяна: 16:49:17, 11 август 2020