СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН" №25

сряда, 12 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Изх. № 94-01-15796/3/12.08.2020г.        

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" №25 

 

Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че Заповед №1384 /11.06.2020 г. допълване на  Разрешение за строеж №П-10/05.03.2019г. за обект: "ПРЕРАБОТКА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА МАГАЗИН №1 В КАФЕНЕ В НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА " , находящ  се в УПИ II-7383, кв.40 по плана на ж.к. "Възраждане" гр. Бургас  с идентификатор 07079.614.91 по КК на гр. Бургас с административен адрес: ул. "Цар Калоян" №25

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.149, ал.3, ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Административен-съд Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 056/843 512

 

Залепено на 12.08.2020г.

 

 АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ: ................ 
 Главен експерт  УПА   

                

Изготвил:Сл. Костадинова  
Гл. специалист                                                                                               

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 236 последна промяна: 15:55:55, 12 август 2020