Съобщение на община Бургас

сряда, 12 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

в Държавен вестник бр.71//11.08.2020г. е обнародвано съобщение Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите соб- ственици, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ от 20.05.2020 г. са приети по-мощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) ведно със списъци и регистри към тях за м. Брястовете, землище с. Брястовец, община Бургас. С изготвените планове заинтересованите лица могат да се запознаят в ЦАУ "Изгрев". На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересо-ваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Бургас в едномесечен срок от обнародването на обявлението в "Държавен вестник".

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 237 последна промяна: 17:00:32, 12 август 2020