СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IX-1108, КВ. 108 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР.БУРГАС

четвъртък, 13 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

№94-01-7341/3/13.08.2020г.

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IX-1108, КВ. 108 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР.БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №17.

Уведомяваме Ви, че е издаденото разрешение за строеж №П-38/30.06.2020г. за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.611.47 по КК на гр. Бургас, УПИ IX-1108, кв. 108 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес ул. "Генерал Гурко" №17.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие",Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №3 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

АРХ. Д. АЛЕКСИЕВ                          изготвил: Сл.Костадинова

Главен експерт УПА"                      Главен специалист "УПА"

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 236 последна промяна: 09:56:43, 13 август 2020