Съобщение до Георги Николаев Николов и Нела Некова Пеева

петък, 14 август 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

КВ."САРАФОВО", УЛ."ПРИБОЙНА" № 7

ГР.БУРГАС

 

НЕЛА НЕКОВА ПЕЕВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."РАДИ НИКОЛОВ" № 10

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ  I-521 и УПИ XIV-521 в кв.60 по действащ план на кв."Сарафово, гр.Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.820.1446 и 07079.820.1448 по КК на гр.Бургас, с който се променя устройствената зона от Жм в Жс, в съответствие с действащ за територията ОУП на гр. Бургас и да се предвижда ново сключено застрояването на общата им дворищно-регулационна граница, с височина на 9м и 12м /4ет.+Тер.ет./, разположено на нормативни отстояния от регулационните линии и сгради в съседни УПИ, включително през улица, съгласно чл. 31 ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 32 ал. 1 и 2, чл. 21 ал. 2 от ЗУТ. 

Запазва се начина на застрояване по действащ ПУП-ПРЗ в източната част на УПИ I - 1446 с Н=8м, при сключено застрояване с УПИ II-521. УПИ се отреждат за ПИ с идентификатори по действаща  КК, с функционално отреждане "за жилищно застрояване", с установяване на показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствената зона 2Жс.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 242 последна промяна: 10:23:17, 14 август 2020