СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. „ХРИСТО АРНАУДОВ“ №21, КВ. „КРАЙМОРИЕ ГР. БУРГАС

петък, 14 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

Изх.№ 94-01-4775/3/14.08.2020г.
Дирекция "ЦАУ Приморие"                

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА  НА УЛ.  "ХРИСТО АРНАУДОВ" №21,  КВ. "КРАЙМОРИЕ ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че  на основание чл.140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране от апартамент в ателие с надстройка на съществуващата жилищна сграда в УПИ  XVIІ-109,114 кв. 2 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.830.274.1.5  по КК на гр. Бургас.

Същата е изложена в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие".

 На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват чрез дирекция "ЦАУ "Приморие"-Община Бургас пред Aдминистративен съд Бургас, в 14-дневен срок или при наличие на сертификат на клас на инвестиция в 5-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, съгласно чл. 21, ал.2, т.1 от ЗНИ.                                            

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                           ИЗГОТВИЛ: СЛ.КОСТАДИНОВА
ГЛ.ЕКСПЕРТ "УПА"                                                                ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 319 последна промяна: 15:26:41, 14 август 2020