Съобщение до наследниците на Стамат Костов Михов за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище

вторник, 15 септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВА
УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, БЛ.23, ВХ.1, ЕТ.1
ГР. БАНКЯ

БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА
УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА, БЛ.1, БЛ.3, ЕТ.1, АП.2
ГР. БУРГАС

КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ
УЛ. ПИРОТСКА (ЕСПЕРАНТО) №30, ЕТ.3
ГР. БУРГАС

МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА
Ж.К."МЕДЕН РУДНИК", БЛ.543, ВХ.3, ЕТ.3
ГР. БУРГАС

СТАМАТ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
УЛ. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №31, ЕТ.1, АП.2
ГР. БУРГАС

АТАНАС ДЯНКОВ МОТОВИЛКОВ
УЛ. ПРОГРЕС №8
ГР. СТАРА ЗАГОРА

КРЕМЕНА ДЯНКОВА БРЪНЧЕВА
БУЛ. МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ, БЛ.7, ВХ. Б, ЕТ.3, АП.13
ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх.№ 94-01-5103/12.02.2020г., Иван Петров Иванов за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот №167.1073.

Постъпилото искане, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 05.06.2019., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/05.06.2020г., т.3 от дневния ред.

Към настоящия момент НПИ №167.1073 с площ 520 кв.м. в регистъра към плана е записан на н-ци на Стамат Костов Михов.

Заявителя се легитимира като собственик на НПИ №167.1073 с документ за собственост - нотариален акт №99, том I, рег. №1336, дело №92/2020г. на СВ- гр. Бургас.

Комисията е взела решение за 500/520 кв.м. от  НПИ №167.1073 да се отпишат н-ци на Стамат Костов Михов и да се впише Иван Петров Иванов, съгласно нотариален акт №99, том I, рег. №1336, дело №92/2020г. на СВ- гр. Бургас, а останалиите 20/520 кв.м. се записват на н-ци на Стамат Костов Михов.

С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :
Теодора Тамахкярова - мл. експерт отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"         
тел: 056/907 289

Последни новини

До „ССУ-БЪЛГАРИЯ" ООД

До „УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 270 последна промяна: 13:45:12, 15 септември 2020