Съобщение за издадена заповед с разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ

петък, 18 септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

 

- Със Заповед №2316/14.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.5.887 и 07079.5.917 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №2317/14.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-915 в кв.54б по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1069 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №2318/14.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-916 и VII-265 в кв.55 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.916 и 07079.30.460 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №2319/14.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-102 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.571 по КК на гр.Бургас

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 327 последна промяна: 15:06:10, 18 септември 2020