Съобщение до ЕТ „КУНЕВБООР – ЙОРДАН КУНЕВ“

сряда, 23 септември 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

ЕТ "КУНЕВБООР - ЙОРДАН КУНЕВ"

УЛ. "ФЕРДИНАНДОВА" № 92

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-5 в бивш масив 70 по плана на местност Пиринч тарла, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас, съответен на бивш ПИ с идентификатор 07079.12.936 по КККР на гр.Бургас, и ПУП-ПРЗ за бивш ПИ с идентификатор 07079.12.937 по КККР на гр.Бургас, с който се разширяват границите на урбанизираната територия и се променя дворищнорегулационната граница между УПИ ІІІ-5 в бивш масив 70 по плана на местност Пиринч тарла, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас, съответен на бивш ПИ с идентификатор 07079.12.936 по КККР на гр.Бургас, и бивш ПИ с идентификатор 07079.12.937 по КККР на гр.Бургас, които два имота са обединени в един нов ПИ с идентификатор 07079.12.1955 по КККР на гр.Бургас, като се обособява нов УПИ III-1955 по плана на местност Пиринч тарла, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас, с отреждане "за складова база за нехранителни стоки и офиси", с установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас, при спазване изискванията на чл.19 от ЗУТ, с предвиждане в новия УПИ на ново свободно ниско застрояване, с показатели за устройствена зона 3/Смф - Височина до 10 м, Плътност - до 40%, К инт. - до 1.5, П озеленяване - мин. 40%.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа. 

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 371 последна промяна: 11:41:17, 23 септември 2020