ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИЗГОТВЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА „ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАРИНКА“ И ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

сряда, 23 септември 2020
Публикувано от: Маринета Николова

Във връзка с изготвен Доклад за екологична оценка /ЕО/ на проект/програма "Частично изменение на Общ устройствен план на землището на с. Маринка, Община Бургас" и на основание Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на обществен достъп следната информация:

  1. Доклад за екологична оценка на проект: "Частично изменение на Общ устройствен план на землището на село Маринка, Община Бургас";

  2. Нетехническо резюме на Доклад за ЕО на проект: "Частично изменение на Общ устройствен план на землището на село Маринка, Община Бургас";

  3. Справка за извършени консултации на етап задание за съдържание на ДЕО на ЧИ на ОУП землище на с. Маринка, Община Бургас;

  4. Приложения към  чертеж: Ситуация за водопровод и канализация към ЧИ на ОУП землище на с. Маринка и Техническа обосновка за допускане на намалено отстояние  от ЛПСОВ до обекти, подлежащи на здравна защита /за сведение на РЗИ-Бургас/.

Възложител на програмата: Община Бургас

Тел./факс/ел. поща (e-mail): 056/843891; 056/907285; [email protected], [email protected]

Лице за връзка: M. Николова - н-к отдел КЕОС АПК; Н. Цоцомански - директор Дирекция "Устройство на територията".

            Докладът за ЕО на проект "Частично изменение на Общ устройствен план на замлището на село Маринка, Община Бургас", Нетехническото резюме и всички др. материали към него са на разположение на интересуващите в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" 24, ет.2, стая 1, от 08.30 - 12.30 часа и от 13.15 - 17.15 часа всеки работен ден до 30.10.2020 г.

            Становища по изготвения Доклад за ЕО могат да се представят в срок до 30.10.2020 г. на електронен адрес: [email protected], в деловодството на Община Бургас или по пощата на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" 26.

 

            Общественото обсъждане на проекта за "Частично изменение на Общ устройствен план на землището на с. Маринка, Община Бургас" и Доклада за ЕО на плана ще се проведе на 03.11.2020 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас.

 


свали като pdf разглеждания: 520 последна промяна: 14:24:54, 23 септември 2020