До всички собственици и носители на ограничени вещни права на ж.сграда ул."Княз Борис"52, гр.Бургас

понеделник, 28 септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Изх. № 94-01-24758/1/28.09.2020г.
Дирекция "ЦАУ "Приморие" ,Община Бургас


ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "КНЯЗ БОРИС" №52, ГР. БУРГАС


Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка с ал.2, т.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №П-53/24.08.2020г. за обект:
"ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.242.1.17 И ПРИЛЕЖАЩОТО КЪМ НЕГО ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО ИМ НА ДВЕ ЖИЛИЩА В ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ IV-5819, КВ.28 ПО ПЛАНА НА К.С. "ВЪЗРАЖДАНЕ"
На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Дирекцията за национален и стр. контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.


телефон за връзка: 056/843-512

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
ГЛ.ЕКСПЕРТ "УПА"

ИЗГОТВИЛ:
СЛ.КОСТАДИНОВА
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ "УПА"

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 132 последна промяна: 14:49:16, 28 септември 2020