Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник за одобрени ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори

петък, 23 октомври 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.90 от 20.10.2020г. е обнародвано:

- Съобщение на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ, че с Решение №13-36/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас са одобрени:

ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас, с който се предвижда провеждане на нови обслужващи улици, обособяване на УПИ за техническа инфраструктура, изменение на действащи ПУП и обособяване на УПИ за неурегулираните поземлени имоти,  с предвидено ново застрояване, с градоустройствени показатели за устройствена зона 12/Смф, в съответствие с ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 21,00м, Плътност до 60%, Кинт до 4,0 и Озеленяване мин.20%, описани в матрица и таблица, съгласно кафявите, зелени, червени, сини и черни линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от настоящото решение.

Предвид обществената значимост на проекта, от който зависи изграждането и въвеждането в експлоатация на обект, сертифициран за инвестиция клас "А" по Закона за насърчаване на инвестициите, необходимостта от спешната реализация техническа инфраструктура, водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, на основание чл. 60 ал. 1 от АПК, Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Последни новини

Съобщение до "УЛБРЕА България" ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 306 последна промяна: 11:12:28, 23 октомври 2020