Съобщение до ЕТ „ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ – В.А.В.“

четвъртък, 19 ноември 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

 

Съобщение до ЕТ "ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ - В.А.В.", ЕИК 102045212, със седалище и адрес на управление: бул. "Демокрация" №18, ет.3, гр. Бургас.

 

 

 

Община Бургас, на основание §4, ал.2, изречение второ от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на ЕТ "ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ - В.А.В.", ЕИК 102045212, със седалище и адрес на управление: бул. "Демокрация" №18, ет.3, гр. Бургас, че за незаконен строеж: "Временен павилион с размери 5,70/3,20 м. за ремонт на битова техника в кв.1 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", находящ се до "Колодрума" в ПИ с идентификатор 07079.620.59 по КК на гр. Бургас - публична общинска собственост, на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) е съставена Покана за доброволно изпълнение с изх. № 70-00-1398/10/10.11.2020 г. на Община Бургас на Заповед №1971/06.08.2020г. на зам.-кмет СИРР на Община Бургас, за премахване на незаконния строеж, влязла в законова сила на 30.09.2020 г.

Със съдържанието на поканата може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Зора" при Община Бургас (ж. к. "Лазур", ул. "Перущица" №67, ет.2, стая 201), гл. специалист КС - Цветан Атанасов в 14 (четиринадесет) - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението.                

 Настоящото съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 242 последна промяна: 15:12:51, 19 ноември 2020