Съобщение до всички заинтересовани собственици за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.29 по КК на гр. Бургас

петък, 20 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Съобщение до всички заинтересовани собственици
за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.29 по КК на гр. Бургас
с който за имота се обособява нов УПИ ХII-29, в кв.4 плана на ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас

Уведомяваме Ви , че е изготвена заповед № 3010/09.11.2020г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-29 в кв.4 по плана на Промишлена зона " Юг-Запад" гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.663.29 по КК на гр. Бургас.

Същата е изложена в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч.

На основание чл.215 ,ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по заповедта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Гл. специалист:
/ Мариана Танева/
Тел. за връзка 056/85-23-45

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 248 последна промяна: 12:32:25, 20 ноември 2020