СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.619.59 ПО КККР НА ГР.БУРГАС, УПИ VII-1766 В КВ.11 ПО ПЛАНА НА Ж.К.“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, ГР.БУРГАС

петък, 20 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР
07079.619.59 ПО КККР НА ГР.БУРГАС, УПИ VII-1766 В КВ.11
ПО ПЛАНА НА Ж.К."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", ГР.БУРГАС

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ
В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.619.59.1 ПО КККР
НА ГР. БУРГАС, АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС
ГР.БУРГАС, УЛ."МЕСТА"№69

Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1767 в кв.11 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.619.58 по КК на гр.Бургас

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

Изготвил:
Ирина Петракиева - главен специалист

свали като pdf разглеждания: 318 последна промяна: 16:36:52, 20 ноември 2020