Съобщение до Иванка Славова Тонева

вторник, 24 ноември 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

 

Съобщение за издадена Заповед №2737/12.10.2020 год. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-320 и XIX-322 в кв.21 по плана на ж.к. "Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.263 и 07079.607.264 по КККР на гр.Бургас.

 

 

ДО

Иванка Славова Тонева в качеството на заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 07079.607.263 по КККР на гр.Бургас.

 

 

Изх. №70-00-1470/13/ 24.11.2020 г.                                                                            

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2737/12.10.2020 год. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-320 и XIX-322 в кв.21 по плана на ж.к. "Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.263 и 07079.607.264 по КККР на гр.Бургас.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 ЗУТ, чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й.

Същата е изложена в Дирекция "ЦАУ Зора", ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67, ет.2, стая 217, всеки ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.

 

 

 

Справка на тел. 056/ 83-76-16                                                    Павлина Гърненкова

                                                                                                        Главен специалист Отдел "УПА"

 

свали като pdf разглеждания: 292 последна промяна: 12:20:54, 24 ноември 2020