СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕД № 3008 ОТ 09.11.2020год И ЗАПОВЕД № 3009 ОТ 09.11.2020год. НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП ЗА УПИ Х-575,

петък, 27 ноември 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕД № 3008 ОТ 09.11.2020год  И  ЗАПОВЕД № 3009 ОТ 09.11.2020год. НА   ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"  НА  ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ  И РУП ЗА УПИ Х-575, КВ.51 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.589 ПО КК НА ГР.БУРГАС,

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

ДО

КАТЯ ВАСКОВА ДИМОВА

Ж.К. "ЛАЗУР" БЛ.63, ВХ.3, ЕТ.1, АП.1

ГР.БУРГАС

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

УЛ."ВАРДАР" №1, ВХ.5, ЕТ.7, АП.91

ГР.БУРГАС

 

"МАКСИ СТРОЙ БС" ЕООД

ТОНЮ ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ

Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 36, ВХ. 2, ЕТ. 5, АП. 1

ГР. БУРГАС                                                      

 

ВЕНЕЛИНА СТЕФАНОВА БУЛАНОВА

Ж.К."МЕДЕН РУДНИК" БЛ.91, ВХ.5, ЕТ.3, АП.101

ГР.БУРГАС

 

КИРИЛ ТАНЕВ ТАНЕВ

Ж.К."МЕДЕН РУДНИК" БЛ.285, ВХ.1, АП.6

ГР.БУРГАС

 

СТРОЙИНВЕСТ 2013 ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЕВГЕНИ БЛАГОЕВ ТАНЧЕВ

КВ."САРАФОВО" УЛ." РОДОПИ" № 9

ГР.БУРГАС

 

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДЯНКОВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.1В, ВХ.1, ЕТ.3, АП.5

ГР.БУРГАС

 

ХРИСТО СТОЙЧЕВ ДИМОВ

Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.63, ВХ.3, ЕТ.1, АП.1

ГР.БУРГАС

 

"РУ КАПИТАЛ" ЕООД

НИКОЛА РАДЕВ ДЖУНЕВ

КВ."САРАФОВО", УЛ." УЛ. РАДИ НИКОЛОВ" NO 29

ГР. БУРГАС

 

АНДРЕЙ КАРТЬОЖНИКОВ

СВЕТЛАНА КАРТЬОЖНИКОВА

ВАЛДЕМАР МАРЕК ГРИГЕЛ

ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВНА КАРЬКОВА

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА БОГДАНОВА

ОЛЕНА СМИРНОВА

ПАВЛО ГОРОХОВ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРУНИН

ИННА ВИЛХОВНА МИТИНА

АНДРЕЙ АНТОНЕНКО

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед № 3008 от 09.11.2020год. на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас e одобрено   изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ Х-575, кв.51 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас, с което се предвижда промяна на устройствената зона, като за УПИ се установява устройствена зона Ц2, променя се функционалното му отреждане от "за КОО" в "за жилищно застрояване и КОО", с предвидено в него ново застрояване с височина 15м / 5+т/и и частично едноетажно с височина до 4,50м.

Със Заповед № 3009 от 09.11.2020год. на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас e одобрен Работен устройствен план /РУП/ за УПИ Х-575, кв.51 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.589 по КК на гр.Бургас, с който се определят с точни мерки разположението, очертанията и височините на предвиденото застрояване, както и отстоянията от застройките до регулационните граници и сгради в съседни УПИ, включинелно и през улица.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедите  са  изложени  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

         Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

 

 Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

 

 Главен експерт:  арх.Ив.Дафова

 

свали като pdf разглеждания: 300 последна промяна: 11:12:51, 27 ноември 2020