СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.832.105 В КВ.12 ПО ПЛАНА НА В.З. „РОСЕНЕЦ“, ГР. БУРГАС

петък, 27 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.832.105  В КВ.12 ПО ПЛАНА НА В.З. "РОСЕНЕЦ", ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2717/12.10.2020г.  и  Заповед №2718/12.10.2020г на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план - План  за  регулация  и застрояване /ПУП-ПРЗ/  и РУП за УПИ IV-105. УПИ IV -356 и УПИ VIII -357 в кв.12 по плана на в.з. "Росенец", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.832.105 гр. Бургас.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Телефон за връзка: 056/843512

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ   
Главен експерт "Устройствено планиране и архитектура"                                                     

Изготвил: Сл. Костадинова
Гл. специалист "УПА" 

свали като pdf разглеждания: 290 последна промяна: 12:21:53, 27 ноември 2020