СЪОБЩЕНИЕ ДО ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „СОФРОНИЙ“ №29, ГР. БУРГАС

петък, 27 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че Заповед №3074 /13.11.2020г. допълване на  Разрешение за строеж №П-37/12.04.2016г. за обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗОХ И ВЪНШНИ ВИК ВРЪЗКИ", находящ  се в ПИ с идентификатор 07079.609.246 по КК на гр. Бургас,  УПИ  ХIII-246, кв. 24  по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: ул. "Софроний" №29, Промяна по време на строителство  обект: "ВТОРИ ЕТАП: ЗОХ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ НЕГО" в "ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗОХ И ВЪНШНИ ВИК ВРЪЗКИ"

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.149, ал.3, ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Административен-съд Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 056/843 512

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ   
Главен експерт "Устройствено планиране и архитектура"                                                     

Изготвил: Сл. Костадинова
Гл. специалист "УПА" 

свали като pdf разглеждания: 296 последна промяна: 12:25:03, 27 ноември 2020