СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „АЛЕКО БОГОРИДИ" № 28, ГР. БУРГАС

петък, 27 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" № 28,  ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че  на основание чл.149 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж № П-71/17.11.2020г. за обект: "Преустройство на търговски обект с идентификатор 07079.610.170.1.5 в партерен етаж в заведение за обществено хранене за подготовка и продажба на хлебни изделия и сладолед", в УПИ VII - 1809, кв. 54, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, находящ се на ул. "Алеко Богориди", № 28

На основание чл.215  от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде  обжалвано пред Дирекцията за национален и стр. контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

телефон за връзка: 056/843 512

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ   
Главен експерт "Устройствено планиране и архитектура"                                                     

Изготвил: Сл. Костадинова
Гл. специалист "УПА" 

свали като pdf разглеждания: 280 последна промяна: 13:19:33, 27 ноември 2020