СЪОБЩЕНИЕ ДО КИРО СТОЯНОВ, ТОДОР НИКОЛОВ, „ИМПЕРИАЛ АУТО“ ЕООД, ЗЛАТКО РАДЕВ И ВЛАДИМИР СТАНЕВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ

понеделник, 30 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
КИРО МИНЧЕВ СТОЯНОВ
ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
"ИМПЕРИАЛ АУТО" ЕООД
ЗЛАТКО МИТЕВ РАДЕВ
ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ СТАНЕВ
- съсобственици на ПИ, находящи се в местност Под шосето, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас

  

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КККР на гр.Бургас, находящ се в масив 24 по плана на местност Под шосето, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас, предвиждащ обособяване на два новообразувани УПИ VІІ-1898 и УПИ VІІI-1899, отредени "за складово-търговска база за нехранителни стоки и офиси", с цел изграждане на ново свободно ниско застрояване, разположено на 3,0 м от регулационните граници към съседни имоти и на 5,0 м от дъно имот, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 3/Смф, както следва: Височина - до 10 м, Плътност - до 40 %, К инт. - до 1.5, П озеленяване - мин. 40 %.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Д. Ахмакова
Главен специалист УПА
Тел. за връзка: 056/860 919

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 308 последна промяна: 10:39:41, 30 ноември 2020