С Ъ О Б Щ Е Н И Е, относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на 10 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества“

четвъртък, 16 юни 2016
Публикувано от: Боряна Балабанова

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на 10 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 22.06.2016 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателната зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

На основание чл. 69а, ал. 3 (изр. второ) от ЗОП, тъй като критерият за оценка е "икономически най-изгодна оферта", Комисията съобщава резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, а именно:

Участник "ХИДРО МАТ" ЕООД: Общ брой точки по показател П1 - "Техническо предложение" - 60.00 точки.

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 3830 последна промяна: 12:24:17, 16 юни 2016