С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции"

сряда, 22 август 2018
Публикувано от: Боряна Балабанова

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв. 19, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас", с идентификатор 07079.620.205 по КК на гр. Бургас;

Обособена позиция № 2: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв. 16, кв. Акациите, гр. Бургас, с идентификатор 07079.659.229 по КК на гр. Бургас и на Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст в апартамент със застроена площ от 79,13 кв. м. разположен в гр. Бургас, ж. р. "Меден рудник" бл. 462, вх. 2, ет. 1, ап. 24", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се проведе на 27.08.2018 г. (понеделник) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателната зала. Комисията ще обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34252

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2127 последна промяна: 16:27:11, 22 август 2018