Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДСЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”.

понеделник, 04 март 2019
Публикувано от: Боряна Балабанова

ОБЩИНА БУРГАС

 Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

"ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДСЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА СМЕСЕНИ  БИТОВИ ОТПАДЪЦИ".

 Бургас, 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1 , т. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 24.04.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 25.04.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас

тел.: 056/907 242

факс: 056/841 996

електронна поща: [email protected]

ЛИНК КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ: 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39066


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1939 последна промяна: 17:00:24, 12 май 2020