С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание с предмет „Доставка на компютърна и периферна техника за общинска администрация и общински съвет на Община Бургас по 3 обособени позиции"

четвъртък, 25 април 2019
Публикувано от: Янислав Димчев Тенев

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на публично състезание, с предмет: "Доставка на компютърна и периферна техника за общинска администрация и общински съвет на Община Бургас по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на компютри"; Обособена позиция № 2: "Доставка на таблети"; Обособена позиция № 3: "Доставка на периферна техника", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0017, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 03.05.2019г. (петък) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37577

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 623 последна промяна: 14:16:18, 25 април 2019