Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдав

сряда, 22 май 2019
Публикувано от: Янислав Димчев Тенев

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 27.05.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.05.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907269.

Линк към профил на купувача : https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38396

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 460 последна промяна: 16:12:10, 22 май 2019