Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции

петък, 28 юни 2019
Публикувано от: Валерия Димитрова-Даалова

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

       "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:"Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Обособена позиция № 2:"Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Обособена позиция №3:"Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП "Спортни имоти", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"

Обособена позиция № 4: "Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП "Транспорт", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП";

Обособена позиция № 5: "Доставка на работно облекло и предпазни средства за нуждите на ОП "Чистота еко", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП";

Обособена позиция № 6: Доставка на специализирано медицинско работно облекло за медицинските специалисти в "Детско и училищно здравеопазване" и работно облекло за здравни медиатори"

Обособена позиция № 7: "Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по проект  "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП №: BG05M9OP001-2.008-0002-C01., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,

 

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - гл.юрисконсулт Дирекция "Обществени поръчки"

056 907 288

 

Линк към съобщение отваряне и оповестяване на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39807

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1226 последна промяна: 12:16:34, 16 юни 2020