Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас за:

вторник, 02 юли 2019
Публикувано от: Янислав Димчев Тенев

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас за:

 

Обособена позиция 1 Прединвестиционно проучване за транспортна свързаност между Община Бургас с Община Малко Търново, Община Средец и Община Айтос;

 

Обособена позиция 2 Прединвестиционно проучване за избор на трасе за пътна връзка от о.т.209 по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас до републикански път I-9 " ГКПП Дуранкулак- Бургас - ГКПП Малко Търново в съответствие с ОУП на гр. Бургас и парцеларен план за утвърждаване на избраното трасе"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 07.08.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 08.08.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от Комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Янислав Тенев- юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269

По техническата част: Николай Цоцомански - Началник отдел "Инвестиционно планиране" при Община Бургас - 056 / 907 285

 

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39717


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 547 последна промяна: 16:36:54, 09 септември 2019