„Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Oбщина Бургас и застраховка на служители на Oбщина Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”

четвъртък, 18 юли 2019
Публикувано от: Янислав Димчев Тенев

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции", включващи:

 

Обособена позиция 1 "МПС - застраховки "Гражданска отговорност" "Автокаско"- всички рискове; "Злополука на водача и пътниците в МПС", "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз"  и "Обща гражданска отговорност";

Обособена позиция 2 "Електронно оборудване - застрахователна защита срещу - "Кражба и грабеж", "Късо съединение и токов удар" и "Злоумишлени действия на трети лица";

Обособена позиция 3  "Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас" - застрахователна защита срещу "Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/";

Обособена позиция 4 "Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия" - застраховки "Злополука", "Трудова злополука" и рискова застраховка "Живот".

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 22.08.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 23.08.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Янислав Тенев- юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269.

По техническата част: Петя Станчева- гл. експерт в Дирекция "Икономика и стопански дейности"- 056 / 907- 531

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти - http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40711

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2405 последна промяна: 17:11:25, 03 юли 2020