Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ “Найден Геров”, гр. Бургас“

петък, 16 август 2019
Публикувано от: Иванка Баева

 

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, с предмет: "Осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ "Найден Геров", гр. Бургас"

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 27.08.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на община Бургас, "Александровска" № 26, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева- юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" в община Бургас - 056 / 907- 276.

По техническата част: Светлана Орлова - гл. специалист в дирекция "Култура и образование" при Община Бургас, тел. 0896 37401

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 847 последна промяна: 14:03:53, 04 септември 2019