С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: "Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас за:

четвъртък, 29 август 2019
Публикувано от: Янислав Димчев Тенев

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас за: Обособена позиция 1: Прединвестиционно проучване за транспортна свързаност между Община Бургас с Община Малко Търново, Община Средец и Община Айтос; Обособена позиция 2: Прединвестиционно проучване за избор на трасе за пътна връзка от о.т.209 по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас до републикански път I-9 " ГКПП Дуранкулак- Бургас - ГКПП Малко Търново в съответствие с ОУП на гр. Бургас и парцеларен план за утвърждаване на избраното трасе"., с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0039, вписана в Официален вестник на Европейския съюз под № 2019/S 128-313679 от 05.07.2019 г. oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 03.09.2019г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 4, ст. 403.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39087

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 692 последна промяна: 15:51:49, 29 август 2019