С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

сряда, 04 септември 2019
Публикувано от: Валерия Димитрова-Даалова

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на процедура за възлагане на общиствена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1: "Доставка на зимни якета от естествена напа от ДРД-ярешка кожа, част от униформеното облекло на служителите от дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", отдел "Общофункционален контрол";Обособена позиция №2: "Доставка на обувки за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК.";Обособена позиция № 3: "Доставка на обувки за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас;Обособена позиция №4:  "Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП "Спортни имоти" извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;Обособена позиция № 5: "Доставка на обувки за нуждите на ОП "Спортни имоти";Обособена позиция № 6: "Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП "Транспорт", извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;Обособена позиция № 7: "Доставка на обувки за нуждите на ОП "Транспорт";Обособена позиция № 8:  "Доставка на обувки за нуждите на ОП "Чистота еко", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0038,

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 10.09.2019г. от 08:45 часа в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,зала 2.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39067

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 720 последна промяна: 15:03:17, 04 септември 2019